A. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów Serwisu Tarotmilosci.pl dostępnego pod adresem www.Tarotmilosci.pl z uwzględnieniem następujących usług:
  1. 1.Dostęp do wróżb płatnych za pośrednictwem usługi premium SMS lub płatności elektronicznych
 2. Serwis Tarotmilosci.pl działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 jt. z późn. zm.).
 3. Właścicielem Serwisu Tarotmilosci.pl jest firma MB ( nazwa skrócona ) reprezentwowana przez Marcina Bojków w Szczecinie,
  70-781 Szczecin, ul. Pomarańczowa 45/2. Nip: 955-206-1671
 4. Wszystkie opublikowane na stronie materiały, cenniki, dodatkowe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Publikowane w Serwisie artykuły mają jedynie charakter informacyjny, a podjęcie jakichkolwiek decyzji, kroków lub metod leczenia następuje na podstawie indywidualnych działań i na własne ryzyko użytkownika.
 6. Korzystanie z zasobów Serwisu Tarotmilosci.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

B. Definicje

 1. Regulamin - zbiór przepisów, określających zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu Tarotmilosci.pl, obowiązujący każdego użytkownika.
 2. Polityka prywatności - zbiór zasad bezpieczeństwa, informujący użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

C. Warunki korzystania

 1. Usługa jest realizowana automatycznie. Część funkcjonalności Serwisu dostępna jest po zalogowaniu.
 2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25, jak również przeglądarki dostępne na urządzeniach mobilnych.

D. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  1. 1.nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej użytkownika,
  2. 2.nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego użytkownika,
  3. 3.szkodliwym działaniem osób trzecich,
  4. 4.spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 3. Właściciel serwisu nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
 4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści lub informacji:
  1. 1.zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
  2. 2.łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,
  3. 3.naruszających zasady współżycia społecznego,
  4. 4.zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych,
  5. 5.reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy.

E. Własność intelektualna

 1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Właściciela Serwisu i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.
 2. Poprzez korzystanie z Usługi, Użytkownik korzystający z Serwisu nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.
 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej.

F. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu Tarotmilosci.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu na stronie internetowej http://Tarotmilosci.pl oraz bezpośrednio za pośrednictwem usługi. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
 4. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 5. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uruchomienia portalu.